Home

Förordning om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Förordning (2018:457) om ändring i förordningen (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Officiell autentisk version; Omfattning upph. 4 §; ändr. 2, 3, 12, 16 §§, rubr. närmast före 16 § Ikraftträder 2018-05-2 Denna förordning reglerar behandlingen av personuppgifter inom socialtjänsten för Statens institutionsstyrelse, kommunala myndigheter, privat verksamhet, Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen enligt lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.SFS 2013:18 Inledande bestämmelser. 1 § Denna förordning reglerar behandlingen av personuppgifter inom socialtjänsten för Statens institutionsstyrelse, kommunala myndigheter, privat verksamhet, Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen enligt lagen () om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Förordning ().2 § Särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter inom.

1 § Denna förordning reglerar behandlingen av personuppgifter inom socialtjänsten för Statens institutionsstyrelse, kommunala myndigheter, privat verksamhet, Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen enligt lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Förordning (2013:183) Denna förordning reglerar behandlingen av personuppgifter inom socialtjänsten för Statens institutionsstyrelse, kommunala myndigheter, privat verksamhet, Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen enligt lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

Förordning om behandling av Personuppgifter inom

 1. säkerhet vid behandling av personuppgifter inom socialtjänsten är övergri-pande och anger inte i detalj vad som krävs av personuppgiftsansvariga. Be-stämmelser om säkerhet vid behandling av personuppgifter inom socialtjäns-ten finns huvudsakligen i EU:s allmänna dataskyddsförordning2, GDPR, nedan benämnd dataskyddsförordningen
 2. Vanliga frågor och svar om GDPR. Här samlas vanliga frågor och svar som rör socialtjänsten och GDPR. Frågorna och svaren är indelade i flera kategorier: Behandla personuppgifter. Incidentrapportering. Personuppgiftsbiträdesavtal. Radering och rättelse. Registerförteckning. Registerutdrag. Samtycke för att behandla personuppgifter.
 3. GDPR är den nya EU-förordningen som reglerar hur personuppgifter får behandlas. Här får du en kort genomgång av GDPR och förhållandet till lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
 4. Brukare inom socialtjänsten har helt enkelt en rätt att få information om den behandling som förekommer inom socialnämnden (eller hos en privat utförare). Var och en har här en skyldighet att informera om personuppgiftsbehandlingen. Vad man ska informera om framgår av art. 13 respektive 14
 5. Inom socialtjänsten finns bestämmelser om personuppgiftsbehandling framför allt i lagen och förordningen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Kommunala myndigheter är personuppgiftsansvariga för den personuppgiftsbehandling som de utför
 6. Lagens tillämpningsområde. 1 § Denna lag tillämpas, om inte annat anges i 3 §, vid behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt ett eller flera särskilda kriterier

Förordningen (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare Förordning (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten . Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS Senast uppdaterad: 2019-06-0 Förordning om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten; utfärdad den 23 augusti 2001. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning reglerar behandlingen av personuppgifter inom soci-altjänsten för Statens institutionsstyrelse, kommunala myndigheter och pri 1.5 Förslag till lag om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.. 56 1.6 Förslag till lag om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso - och sjukvården m.m... 59 1.7 Förslag till lag om ändring i lagen (2005:258) om

handling av personuppgifter inom socialtjänsten, SoLPuL, ett förbud mot att i register ta in uppgifter om känsliga personuppgifter eller uppgifter om i öv- rigt ömtåliga personliga förhållanden, som även omfattar manuella samman Förordning (2018:1379). Verkställighetsföreskrifter 26 § Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om sammanställning av personuppgifter enligt 7 b § lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Socialstyrelsen skall meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten dels att 4 § ska upphöra att gälla, dels att 2, 3, 12 och 16 §§ och rubriken närmast före 16 § ska ha följande lydelse. 2 1§ Särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter inom so-cialtjänsten finns i lagen. För ytterligare och nytillkommen praxis se 3 § L om behandling av pers uppgifter inom socialtjänsten. [Senast uppdaterad 2020-04-17. Informationen används utan några som helst ekonomiska eller juridiska förpliktelser för Infosoc Rättsdata AB.] Lag om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten 3 utredare för att se över hur behandlingen av personuppgifter inom socialtjänsten regleras samt lämna de förslag till författnings- 5.2 Lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten..149 5.2.1 Tillämpningsområde 6.6.4 Förordningen om den officiella statistiken.

SFS 2018:457 Publicerad den 9 maj 2018Förordning om ändring i förordningen (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänstenUtfärdad den 3 maj 2018Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten dels att 4 § ska upphöra att gälla, dels att 2, 3, 12 och 16 §§ och rubriken närmast före 16 § ska ha. Rubrik: Förordning (2005:662) om ändring i förordningen (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten Omfattning: ändr. 10 a § Ikraft: 2005-10-01 överg.best Inom socialtjänsten och omsorgen registrerar vi olika typer av personuppgifter. Allmänna personuppgifter som namn, adressuppgifter och telefonnummer, och mer specifika som hälsouppgifter, arbetsförhållande eller annan personlig information

Nej, vi behandlar personuppgifter i rollen som personuppgiftsansvariga. Det framgår av förordning om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten 17 §. Vi behandlar inga personuppgifter för kommunernas räkning. Organisationen Sveriges kommuner och landsting (SKL) har förtydligat detta i sina frågor och svar om GDPR på sin hemsida Förordning om ändring i förordningen (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten Utfärdad den 28 juni 2018 Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten1 dels att 22-25 §§ ska ha följande lydelse 1 § Denna lag tillämpas, om inte annat anges i 3 §, vid behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt ett eller flera särskilda kriterier Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) FL Förvaltningslagen (2017:900) JO Justitieombudsmanne Förordning (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. 18 av 27 paragrafer (67 %) har ändrats i förordning (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1379). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser

Dataskyddsförordningen GDPR för socialtjänst - SK

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (Text av betydelse för EES. uppgifter inom socialtjänsten ska kunna utföras, detta enligt 7 § i Lag (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Hur Socialförvaltningen hanterar personuppgifter I våra verksamheter förekommer det en stor mängd personuppgifter, ofta av känslig karaktär

GDPR i socialtjänsten - en kort genomgång JP Infone

 1. SFS nr 2001:454 Departement/myndighet Socialdepartementet Utfärdad 2001-06-07 Ändring införd t.o.m. SFS 2012:945 Lagens tillämpningsområde 1 § Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är.
 2. Lagen om behandling av personuppgifter föreslås träda i kraft den 1 juli 2000 (avsnitt 7.2). Som inledningsvis nämndes bygger lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten på personuppgiftslagen och skall tillämpas sida vid sida med den
 3. Tillåten behandling Behandling av personuppgifter ätr tillåtet bara när det är nödvändigt för att arbetsuppgifter inom socialtjänsten ska kunna utföras. Regeringen har i förordningen om behandlig av personuppgifter inom socialtjänsten preciserat när det är tillåtet
 4. Med behandling av personuppgifter menas i princip allt som går att göra med personuppgifter. Det kan till exempel vara att samla in, registrera, lagra, samköra eller skriva ut personuppgifter. Det finns flera lagar och förordningar med regler om hur IVO får behandla personuppgifter
 5. 3 § Lagen tillämpas inte vid behandling av personuppgifter 1. hos domstolar, 2. för forsknings- och statistikändamål, eller 3. som avses i den ursprungliga lydelsen av artikel 2.2 d i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om.
 6. Om du är född dag 5, 15 eller 25 finns uppgifterna kvar i forskningssyfte i kommunens centralarkiv. Akter om fastställande av faderskap och placering av barn bevaras också i kommunens centralarkiv. Om du vill veta vilka personuppgifter som finns registrerade om dig kan du ta kontakt med socialkontoret och begära information

Information om behandling av personuppgifter enligt dataskydds-förordningen när personuppgift har inhämtats från den registrerade. Enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) är socialnämnden skyldig att informera dig om följande:. Personuppgiftsansvarig är Socialnämnden, 661 80 Säffle, tfn 0533-68 16 77.; Socialnämndens dataskyddsombud, Lena Fjällman-Johnsson, Socialnämnden, 661 80. Förordning om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (SoLPULF) Journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016:40) Patientdatalag (2008:355 om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten; utfärdad den 7 juni 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens tillämpningsområde 1 § Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter inom social-tjänsten, om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om uppgif

Behandla personuppgifter , frågor och svar - SK

 1. behandling av personuppgifter inom socialtjänsten; utfärdad den 19 november 2009. Regeringen föreskriver att 10 a § förordningen (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten ska ha följande lydelse. 10 a §1 I fråga om personer som är intagna i särskilt ungdomshem med stöd av lagen (1998:603) om verkställighet av.
 2. För arbetet med systematisk uppföljning inom socialtjänsten finns stöd i nationell rätt i de kompletterande bestämmelserna i SoLPuL och förordningen (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, SoLPuLF
 3. Integritet och behandling av personuppgifter inom Stockholms läns sjukvårdsområde Varje gång du är i kontakt med vården registreras uppgifter om dig. Det är noga bestämt hur vården får registrera och använda personuppgifter
 4. Det är bland annat: behandling som är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åligger den personuppgiftsansvarige, en uppgift av allmänt intresse, myndighetsutövning, speciallagstiftning så som Patientdatalagen (PDL) och Lagen och förordningen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (SoLPUL/SoLPUF)

Med behandling av personuppgifter avses insamling, registrering, lagring, bearbetning, sammanställning eller samkörning, utlämnande genom översändande eller spridning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, tillsynsmyndigheter och andra myndigheter i de fall uppgiftsskyldighet följer lag eller förordning om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (prop. 2000/01:80 s. 136) uttalade att det var väsentligt att regleringen av hur personuppgifter behandlas får en gemensam grund att stå på. En lämplig väg bedöms vara att samla all verksamhet som innefattar socialtjänst och reglera hanteringen av personuppgifter särskilt av personuppgifter inom socialtjänsten; utfärdad den 1 september 2005. Regeringen föreskriver att 10 a § förordningen (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten skall ha följande lydelse. 10 a §1 I fråga om personer som är intagna i särskilt ungdomshem med stöd av lagen (1998:603) om verkställighet av sluten. Förordning om ändring i förordningen (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten; utfärdad den 10 mars 2005. Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten skall ha följande lydelse. 2 § Grundläggande bestämmelser om behandling av personuppgifter finn

Behandling av personuppgifter När du skickar in en ansökan om legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården registrerar vi dina personuppgifter i vårt ärendehanteringssystem. Det gör vi för att vi ska kunna hantera din ansökan och kontakta dig Personuppgifter är alla sorters uppgifter om en person. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress men även en bild, hälsouppgifter eller ett ärendes diarienummer kan vara en personuppgift. Att behandla en personuppgift. Med behandling av personuppgifter menas i princip allt som går att göra med uppgifterna Denna förordning är inte tillämplig på medlemsstater nas behandling av personuppgif ter när de agerar inom ramen för unionens gemensamma utr ikes- och säkerhetspolitik. (17) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 ( 2 ) är tillämplig på den behandling av

Personuppgiftsbehandling inom hälso- och sjukvården och

För att fullgöra vårt uppdrag som socialnämnd måste vi dokumentera uppgifter om dig om du ansökt om bistånd och den lagliga grunden för behandlingen är att den sker som en del av en myndighetsutövning. Hur vi behandlar dina personuppgifter styrs framförallt av lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (2001:454) Behandling. Resultatet av utredningen avgör vilken behandling den unge ska få. Vården och behandlingen är individuellt anpassad och inriktad mot kriminalitet. Ungdomar som blivit dömda till sluten ungdomsvård deltar i ungdomshemmens ordinarie behandlingsverksamhet och går i SiS skola Vi har också en rättslig förpliktelse att dokumentera våra insatser enligt Förordningen (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten och att dela viss information med Socialtjänsten under pågående uppdrag Vård inom socialtjänsten ska ges i samförstånd med den enskilde. För att tvångsvård ska kunna komma i fråga krävs att missbrukaren är i behov av vård och att vårdbehovet inte kan tillgodoses på frivillig väg samt att personen i fråga till följd av sitt missbruk utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara Lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, 6 §. Förordningen (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, 12 §. Socialtjänstlagen (2001:453) 11 kap. 5 § och kap. 12. Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, 21 a - 21 d §§. Patientdatalagen (2008:355) 3 kap. 1 §

Lagar och förordningar. länk Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) ,öppnas i nytt fönster; länk Personuppgiftslag (1998:204) ,öppnas i nytt fönster; länk Lag (2001:617) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården ,öppnas i nytt fönste säga om det i en annan lag eller förordning finns bestämmelser som avviker gäller de bestämmelserna istället, till exempel behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Dataskyddsförordningen gäller inte heller om det skulle strida mot tryck- eller yttrandefriheten Förordningen kommer att gälla direkt i alla EU:s medlemsländer och ersätter nationella regler, som till exempel personuppgiftslagen i Sverige. All vår behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Detta innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att.

sådan lagstiftningen är Brottsdatalagen (2018:1177) samt Lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (SoLPuL). Dessa riktlinjer kommer inte behandla sådan speciallagstiftning men de bör uppmärksammas och följas av respektive förvaltning. Enligt Artikel 32 i dataskyddsförordningen ska den personuppgiftsansvarig Förordningen kräver att man vidtar säkerhetsåtgärder som reflekterar uppgifternas art och risken som behandlingen till exempel patientdatalagen eller lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten med I anslutning till e-tjänsten ska det lämnas information till användarna om behandlingen av personuppgifter Om dina personuppgifter är felaktiga kan du begära rättelse. Detta gör du genom att kontakta den person inom socialtjänsten som du har/har haft kontakt med. Du har rätt att få besked om alla personuppgifter om dig som kommunen behandlar. Använd blanketten Begäran om personuppgiftsutdrag som finns på vår hemsida

myndigheters behandling av personuppgifter. 2.2 Allmänt om sekretess Regleringen i grundlagen vilar på en presumtion för offentlighet. Huvudregeln är att verksamhet som bedrivs inom stat, kommun och landsting ska vara öppen för insyn. Det finns dock av flera olika skäl behov av att i ett samhälle hålla vissa uppgifter hemliga. I 2 kap. Vi får även behandla personuppgifter för att anmäla oegentligheter inom studiestöds- och körkortslånsverksamheten, till exempel om vi misstänker bidragsbrott. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter till detta finns i studiestödsdatalagen (2009:287) och förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar Många av lagarna har namn såsom PuL (personuppgiftslagen) eller SoL (socialtjänstlagen). Använd gärna dessa namn men ange alltid SFS-nummer resp. SOSFS-nummer inom parentes.: Syftet med PuL (personuppgiftslagen SFS 1998:204) är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter Polisen behöver behandla personuppgifter för att kunna utföra sitt samhällsviktiga uppdrag på ett effektivt och rättssäkert sätt. Personuppgiftsbehandling regleras som huvudregel av EU:s dataskyddsförordning.Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet regleras dock bland annat av brottsdatalagen (2018:1177) och lagen (2018:1693) om polisens behandling av. Enligt 1 kap. 1 § PDL tillämpas lagen vid vårdgivares behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården. Dessa krav omfattar t.ex. att överföring av patientuppgifter görs på ett sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av uppgifterna, och att åtkomst till patientuppgifter föregås av stark autentisering (konfidentialitet)

Behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, lagen (2001:454) om § 6; Behandling i häkte, Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (2007:1) om. Behandlingen av häktade och anhållna m.fl., Förordningen (1976:376) om. UPPHÄVD. Behandlingen av häktade och anhållna, lagen (1976:371) om. UPPHÄVD. Beräkning av lagstadgad tid. På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. V innehåller bestämmelser om behandling av personuppgifter. Utöver GDPR finns bestämmelser om behandling av personuppgifter i speciallagstiftning såsom lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (SoLPuL). SoLPuL reglerar behandling av personuppgifter inom SoL-verksamheter exempelvis särskilt boende för äldre

Lag (2001:454) om behandling av personuppgifter inom

Tillåten behandling Behandling av personuppgifter ätr tillåtet bara när det är nödvändigt för att arbets-uppgifter inom socialtjänsten ska kunna utföras. Regeringen har i förordningen om behandlig av personuppgifter inom socialtjänsten preciserat när det är tillåtet Med personuppgiftsbehandling, alltså behandling av personuppgifter, menas i princip allt som går att göra med uppgifterna. Det kan till exempel vara att samla in, registrera, lagra, samköra eller skriva ut uppgifterna. Det finns flera lagar och förordningar med regler om hur Skatteverket får behandla personuppgifter Förordningens fullständiga namn är Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG, men i Sverige kommer den att kallas Allmän dataskyddsförordning

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. Den information som du tidigare har fått om DNBs behandling av dina personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL) ersätts från och med den 25 maj 2018 av DNBs Integritetspolicy Förordning om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten; Lagen om vissa kommunala befogenheter (2009:47) Föreskrifter. SOSFS 2014:5. Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS; SOSFS 2011:5 Föreskrifter och allmänna råd om Lex Sarah. SOSFS 2002:9. Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9. SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavd Behandling av personuppgifter i samband med tillsättning av en tjänst sker som ett led i SBU:s myndighetsutövning. Vi tillämpar den rättsliga grunden Allmänt intresse då hantering av allmänna handlingar är en del av myndighetens serviceskyldighet Principer för behandling av personuppgifter i Ljusnarsbergs kommun. Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, har till syfte att skydda den grundläggande mänskliga rättigheten, rätten till ett privatliv. En människas personliga integritet ska inte kränkas i samband med behandlingen av personuppgifter

Förordningen (2001:637) om behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgift omfattar all hantering av personuppgifter såsom exempelvis insamling, Exempelvis behandlas känsliga personuppgifter med stöd i lag inom den kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Du kan läsa mer om rättslig grund och behandling av personuppgifter på Datainspektionens webbplats Integritet och behandling av personuppgifter inom Stockholms läns sjukvårdsområde Varje gång du är i kontakt med vården registreras uppgifter om dig. Det är noga bestämt hur vården får registrera och använda personuppgifter. Vi har därför ett stort ansvar att se till så att din Start > Om oss > Yrkesspecifik information om brottsofferfrågor > Personal inom socialtjänst och vård Personal inom socialtjänst och vård Den här sidan vänder sig till dig som jobbar inom socialtjänsten eller inom vården Myndigheterna inom Sveriges Domstolar värnar om din integritet och skyddet av dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifterna enligt bestämmelserna i gällande dataskyddsreglering. Regleringen utgörs av flera olika regelverk

Utförare inom socialtjänsten Digital

Här är några av de lagar som styr socialtjänsten samt hälso- och sjukvården. Lagarna är ett stöd för dig som kommer i kontakt med vården. Som patient har man rätt att så långt det är möjligt vara med och bestämma om vården. Om du vill veta mer eller läsa om någon annan lag rekommenderar vi Svensk Fortsätt läsa Lagar som styr vårde Syftet med förordningen är att skydda enskildas grundläggande fri- och rättigheter och särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter samt skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Datainspektionen är fortsatt tillsynsmyndighet om det i en annan lag eller förordning finns bestämmelser som avviker gäller de bestämmelserna istället, till exempel behandling av personuppgifter enligt socialtjänsten. Dataskyddsförordningen gäller inte heller om det skulle strida mot tryck- eller yttrandefriheten Förordning (2007:1171) med instruktion för Brottsoffermyndigheten Brottsoffermyndigheten har till uppgift att främja brottsoffers rättigheter, behov och intressen (1§). Brottsoffermyndigheten skall bland annat särskilt pröva frågor om bidrag från brottsofferfonden enligt lagen om brottsofferfond och förordningen om brottsofferfond (2§) Regler & riktlinjer. Betänkande 2013/14:UbU4 Vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa (beslutat av riksdagen); Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/E

Behandling av personuppgifter inom Västra Götalandsregionen Från och med den 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen (GDPR) inom hela EU. GDPR bestämmer hur offentliga myndigheter och företag ska behandla personuppgifter Om du är missnöjd med hanteringen av personuppgifter ska du i första hand vända dig direkt till den Folktandvårdsklinik där du är patient. Som patient kan du också kontakta Patientnämnden. Du har även rätt att lämna klagomål till Datainspektionen om du anser att Folktandvården har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt

Regeringskansliets rättsdatabase

De tjänster som omfattas av de särskilda reglerna för välfärdstjänster anges i Bilaga 2 a till lagen (2016:1145) om offentlig upphandling - LOU. Notera att såväl bilaga 2 och 2a innehåller beskrivningen Administration inom socialtjänsten, utbildningsadministration och hälsovårdsförvaltning - Lag (2007:1091) om offentlig upphandling med förordning (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt - Brottsbalken 10 kap. Om förskingring, annan trolöshet och mutbrott - Personuppgiftslag (1998:204) - Lag (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten me Om du vill ha ett personligt utdrag, ett så kallat registerutdrag, om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar vänder du dig till kommun@grastorp.se. Behandling av personuppgifter inom bildningsverksamheten. Vi följer regelbundet upp all vår personuppgiftshantering och de registrerade behandlingarna justeras och rättas vid behov enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, och enligt förordning (1981:1370) om skyldighet för socialnämnd att lämna statistiska uppgifter. A.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gälle Behandling av personuppgifter är därför nödvändig och de behandlas inte för något annat ändamål. Rättslig grund: Rättslig förpliktelse. Arbetssökande. Behandling av personuppgifter är baserat på samtycke och intresseavvägning. Vi måste använda personuppgifter för att bedöma ansökningar som arbetssökande skickar in till oss

Lagkommentar, Lag om behandling av personuppgifter inom

Förordningen (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Du som kommer i kontakt med socialtjänsten har alltid rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas. Om du har frågor och funderingar eller vill begära ett registerutdrag över vilka personuppgifter som finns om dig, kan du vända dig till kommunens kontaktcenter, din socialsekreterare eller. Information om behandling av personuppgifter. GDPR (General Data Protection Regulation) är en EU-förordning för dataskydd som gäller i hela EU från och med 25 maj 2018. Den ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Vi följer den förordningen när vi hanterar de uppgifter vi samlar in om dig Göteborgs universitet är ansvarigt för all behandling av personuppgifter som sker inom universitetets verksamhet. Universitetet värnar om den personliga integriteten för varje enskild som är i kontakt med oss Personuppgifter och dataskydd. EU har beslutat om en förordning som innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen gäller från den 25 maj 2018 och kallas dataskyddsförordningen eller GDPR (General Data Protection Regulation)

Socialtjänsten Integritet - Effektivite

Behandling av personuppgifter samt registrering och användning av fordon på vägtrafikområdet. Prövning av ärenden enligt EUs förordning om värdepapperisering och volatilitetsjustering för försäkringsföretag. Ökade tillståndskrav inom socialtjänsten och skolväsendet. 2018-03-01. Typ av behandling: Personuppgifter: Nödvändig behandling för att fullgöra FI:s uppdrag som tillsynsmyndighet när det gäller finansiella företag och marknader enligt tillämpliga rättsliga regelverk i lagar, förordningar och EU-rätt (till exempel lagen om bank och finansieringsrörelse, tillsynsförordningen, lagen om värdepappersmarknaden, lagen om värdepappersfonder. Här kan du läsa mer om vad en personuppgift är och vad som menas med behandling, samt hur du kan kontakta oss om du vill utöva dina rättigheter enligt GDPR. SCB, med organisationsnummer 202100-0837 och adress Klostergatan 23, 701 89 Örebro, är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter

Förordning om ändring i förordningen (2001:637) om

EU-förordningar och direktiv Inom EU-samarbetet finns olika typer av rättsakter. EU-direktiv ska införlivas i den nationella lagstiftningen, medan EU-förordningar gäller i alla medlemsländer oberoende av nationell lagstiftning Behandling kan även vara nödvändig på grund av krav i lag eller förordning. Sådan rättslig förpliktelse är exempelvis rättslig grund för Arbetsmarknad och vuxenutbildnings bevarande av personuppgifter under en längre tid för statistik eller för arkivändamål enligt arkivlagen Här finns information om hur personuppgifter, som samlats in av Chalmers tekniska högskola, behandlas vid universitetet. Universitetet följer dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR). Chalmers tekniska högskola är ansvarig för all behandling av personuppgifter inom dess ver

GDPR inom socialtjänsten och omsorgen - Kalma

5.3 All Behandling av Personuppgifter ska vara förenlig med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på Behandling av Personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) Behandling av personuppgifter enligt dataskydds-förordningen GDPR (EU) nr 2016/679. Norrtälje kommun inklusive bolag och kommunalförbund behandlar, lagrar och raderar personuppgifter enligt gällande lagstiftning i dataskydd samt kommunens dokumenthanteringsplaner och reglemente för arkiv Hanteringen av dina personuppgifter styrs av flera lagar, till exempel Lagen om färdtjänst, Offentlighets- och sekretesslagen och Dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) är en EU-gemensam förordning som reglerar hur personuppgifter får hanteras

 • Pothole rodeo.
 • Zirkus lamberti preise.
 • Dr martens 1460 mono black.
 • Waz zusteller verdienst.
 • Sparris innehåll.
 • Islands nationalfågel.
 • Beräkna ådt.
 • Route erstellen mit mehreren zielen.
 • A1 träning löpning.
 • Sima juoma.
 • Friv new games.
 • Typgodkänd stege.
 • Portabel gasolgrill.
 • Van der valk zuidbroek.
 • Barkjärn jula.
 • Tsarväldet ryssland.
 • Google telefonnummer support.
 • Kliande fötter på natten.
 • Atheist översätt.
 • Kliande tandkött vid förkylning.
 • Plazapren.
 • Haven whv.
 • Mxgp results live.
 • Stopp i toaletten.
 • Valpolicella rödvin.
 • Wohin heute lindau.
 • Primark crewe.
 • Party braunschweig heute.
 • Padma lakshmi adam dell.
 • Bra kamera för instagram.
 • Räkna ut semesterkvot.
 • Starta produkter.
 • Mihre celikkol.
 • Apathy.
 • Täby kyrkby station.
 • Weber grillkol.
 • Aktivitetsbaserat kontor forskning.
 • Fanny cano la historia detras del mito 1.
 • Dragon ball super episodes.
 • Why is thanksgiving celebrated.
 • Förbundskapten tre kronor 2016.