Home

Specialstraffrättsliga författningar

Sveriges antagande av rambeslut om förverkande av vinning

Bestämmelser om förverkande finns även i ett flertal specialstraffrättsliga författningar. När det inte särskilt föreskrivs något om förverkande i sådana författningar, gäller att bestämmelserna i 36 kap. 1 § första stycket BrB ska tillämpas om det för brottet är föreskrivet fängelse i mer än ett år (36 kap. 1 § andra stycket) Enligt 1 kap. 1-2 §§ Brottsbalken (BrB, se https://lagen.nu/1962:700 ) är brott en med uppsåt förövad gärning, som upptas i brottsbalken eller någon av de specialstraffrättsliga författningarna (t.ex. TBL) Prop. 2005/06:11: Bestämmelsen, som behandlas i avsnitt 9.2.4, är utformad efter förebild från vad som föreskrivs om förverkande i 36 kap. 2 § brottsbalken och i diverse specialstraffrättsliga författningar Övriga specialstraffrättsliga författningar 435 11 430 11 417 11 476 11 602 13 1 Med personer inskrivna på anstalt avses de personer som avtjänar fängelsestraff på anstalt eller i häkte samt de personer som vid tillfället klassificerades som avvikna. 2 Tagande av muta benämndes före juni 2012 som bestickning i 17 kap. brottsbalken Övriga specialstraffrättsliga författningar 791 852 859 858 893 806 773 734 659 690 1 Vissa uppgifter för 2009 har reviderats i samband med publiceringen av 2011 års statistik. 2 Grov misshandel, synnerligen grovt brott, infördes i brottsbalken den 1 juli 2010. 3 Tagande av muta benämndes innan juni 2012 som bestickning kap. 17 brottsbalken

Vad bör straffas? lagen

specialstraffrättsliga författningar. Försök, förberedelse, stämpling och medverkan till brott redovisas tillsammans med de fullbordade brotten. 1.1.3 Statistiska mått. Lagföringsstatistiken redovisas i huvudsak som frekvenser och andelar uppdelade på olika redovisningsvariabler. Andelar redovisas som procent. 1.1.4 Redovisningsgruppe Övriga specialstraffrättsliga författningar 670 791 852 859 858 893 806 773 734 659 1 Vissa uppgifter för 2009 har reviderats i samband med publiceringen av 2011 års statistik. 2 Grov misshandel, synnerligen grovt brott infördes i brottsbalken den 1 juli 2010. 3 Synnerligen grovt narkotikabrott infördes i brottsbalken den 1 juli 2016 Brott mot specialstraffrättsliga författningar Lagen om åtgärder mot förorening från fartyg Med användning av skjutvapen Utan användning av skjutvapen Rattfylleri under påverkan av narkotika (4 § 2 st) Rån mot värdebefordran Rån mot värdetransport Hela landet Brottstyp Obekant med offret Utomhus Inomhus Bekant med offret Övriga fal

Vad bör straffas? SvJ

detaljeringar av brott enligt brottsbalken och vissa centrala specialstraffrättsliga författningar. Region, statistiken redovisas efter 7 polisregioner, vilka bestäms utifrån den handläggande enhet som senast har hanterat brottet. I de fall Nationella operativa avdelningen (NOA) är handläggande enhet redovisas brotten unde Beträffande specialstraffrättsliga brott i nedan angivna författningar . skall saken som regel anses vara av enkel beskaffenhet och förundersökningen . i normalfallet ledas av polismyndigheten. - nedskräpning enligt 29 kap. 7 § miljöbalken - lag (1951:649) om vissa trafikbrott - 13 kap. 1 § luftfartslagen (1957:297 Det är således möjligt att besluta om förverkande vid ett stort antal specialstraffrättsliga brott (se prop. 2004/05:135 s. 107 f.). Dessutom innehåller åtskilliga specialstraffrättsliga författningar bestämmelser om förverkande även för brott som inte har mer än ett års fängelse i straffskalan

specialstraffrättsliga författningar - finns det föreskrifter om att egendom som varit föremål för brott eller värdet därav samt utbyte av sådant brott skall förklaras förverkade, om det inte är uppenbart oskäligt. HD har uttalat i samband med förverkande enligt såvä Under 1990-talet var antalet anmälda brott i princip konstant men de två senaste åren har antalet ökat med fem procent. 2003 anmäldes cirka 1,25 miljoner brott. Ökningen beror främst på att benägenheten att anmäla har ökat och att fler brott mot specialstraffrättsliga författningar anmäls Beträffande specialstraffrättsliga brott i nedan angivna författningar ska saken som regel anses vara av enkel beskaffenhet och förunder-sökningen i normalfallet ledas av polismyndigheten. - nedskräpning enligt 29 kap. 7 § miljöbalken - lag (1951:649) om vissa trafikbrott - 13 kap. 1 § luftfartslagen (1957:297 SPECIALSTRAFFRÄTTEN. EN INTRODUKTION är riktad till dem som söker en grundläggande information om den straffrättsliga regleringen utanför brottsbalken.I boken förklaras uppdelningen av svensk straffrätt i allmän straffrätt och specialstraffrätt. De s.k. centrala specialstraffrättsliga lagarna, dvs. trafikbrottslagen, smugglingslagen, narkotikastrafflagen och skattebrottslagen. De specialstraffrättsliga förverkandebestämmelserna ha nära samband med strafflagens förverkanderegler, vilka I flera författningar finnas regler om förverkande av fordon och andra forslings- redskap, som använts vid bland annat olovlig införsel

Efter hand som de särskilda specialstraffrättsliga författningarna omarbetas bör övervägas, i vad mån deras förverkandebestämmelser blivit överflödiga genom tillkomsten av de allmänna bestämmelserna i ämnet författningar. 3 RPSFS 2010:05 - Brottsbalken och relevant specialstraffrättslig lagstiftning, - Polislagen (1984:387), bl.a. 22 § 4, - lagen (2010:000) om försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i hamnar, - förordningen (2010:000) om försöksverksamhe denna författning, de allmänna råden till 7 § samt 8 § och anknytande all- brottsbalkens kapitelindelning samt på några specialstraffrättsliga lagar. Om inte annat sägs, omfattar uppräkningen i förekommande fall även för-sök, förberedelse och stämpling till resp. brott andra författningar där det finns regler om förverkande som i olika av-seenden kompletterar eller helt eller delvis ersätter brottsbalkens bestäm- Det finns dock exempel på specialstraffrättsliga brott som inte kan leda till förverkande. I taxitrafiklagen (2012:211). specialstraffrättsliga brott, bör Tullverket underrätta åklagare redan när det uppstår fråga om att inleda förundersökning. Förundersökningsbegränsning m.m. Denna författning träder i kraft den 1 juli 2013. Chefen för en åklagarkammare får, efter samråd med Tullverket, besluta att.

Det innebär att ett stort antal författningar inne håller specialstraffrättsliga bestämmelser där brottet ofta är av ord ningskaraktär och den föreskrivna påföljden normalt är penningbö ter. Bötesstraffet är den lindrigaste påföljden i vårt nu gällande straffsy stem 2.4 Det specialstraffrättsliga området vid BrB:s ikraftträdande..66. SOU 2013:38 Innehåll 413 3 Kartläggning av brottsbalksområdet 9.3.2.2 Övriga författningar inom vägtrafikområdet.. 557 9.3.3 Sjötrafikområdet. specialstraffrättsliga bestämmelser. Brott som bedöms uppenbart föranleda böter Rekvisitet att det, i händelse av lagföring, Denna författning träder i kraft den 1 mars 2012, då Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om rapporteftergift (RPSFS 2000:36, FAP 101-2). En mer specificerad sökning ger följande resultat. 3-7 kap. brottsbalken, 2 098, 8-10 kap. brottsbalken 3 526, 11 kap. brottsbalken 144, 12 kap. brottsbalken 9, 13-15 kap. brottsbalken 202, 16-20 kap. brottsbal ken 660, brott mot trafikbrottslagen 3 889, brott mot narkotikastrafflagen 946, brott mot övriga specialstraffrättsliga författningar 692

Enligt 1:a avd. 1 kap. 1-2 § § Brottsbalken (BrB, se: här)är brott en med uppsåt förövad gärning, som upptas i brottsbalken eller någonav de specialstraffrättsliga författningarna (t.ex. TBL).Vidare utgörs, enligt 1:a avd. 1 kap. 3 §, påföljdernaför brott av antingen straff - böteroch fängelse - eller övriga påföljder- villkorlig dom, skyddstillsyn och. specialstraffrättsliga författningar; exempelvis lag 1958:205 om förverkande av alkoholhaltiga drycker. Det finns olika sätt att förverka egendom på, dels genom 1 Lena Holmqvist, Brottsbalken en kommentar, del 2 (Stockholm 2002) sid. 387. 2 Ibid, sid. 389. 3 Ibid, sid. 391

Vad bör straffas? Statens offentliga utredningar 2013:38

 1. alrätt, s. 263. 8 Leijonhufvud m.fl., Straffansvar, s. 65
 2. En gärning som är straffbelagd enligt brottsbalken eller specialstraffrättsliga författningar kan ändå vara rättsenlig på någon annan grund. Ett sådant exempel återfinns i polislagen (SFS 1984:387) 10 §
 3. specialstraffrättsliga författningar. Försök, förberedelse, stämpling och medverkan till brott redovisas tillsammans med de fullbordade brotten. En person kan lagföras för flera brott i en lagföring. Av praktiska skäl redovisas dock enbart ett av brotten, benämnt huvudbrottet i statistiken

Brott mot specialstraffrättsliga författningar 354 347 292 322 Sedan 2016 ligger totalt anmälda brott på ungefär samma nivå. En minskning har skett när det gäller brott mot person och en ökning när det gäller brott mot förmögenhet. Våld i nära relatione LITTERATUR I VAR A GGE. Straffrättens allmänna del. Föreläsningar. Första häftet. Institutet för rättsvetenskaplig forskning, XXII. Sthm 1959. Nor stedts. XXIV + 152 s. Kr. 21,00. I avbidan på den aktuella straffrättsreformens fullbordan har I VAR A GGE funnit det angeläget och lämpligt att — mot bakgrunden av så väl gällande rätt som brottsbalks- och skyddslagsförslagen. Brott = en gärning som är beskriven i en författning och för vilken straff är föreskrivet , 1:1 BrB. Straff = böter eller fängelse, 1:3 BrB. Påföljd , utpressning, sexualbrott Vid specialstraffrättsliga brott utesluts medvekansansvar i ännu högre grad

Vidare skulle de specialstraffrättsliga författningar som redan i dag innehåller regler om förverkande kompletteras i den mån detta är påkallat med hänsyn till den gemensamma åtgärden. Utredningens förslag i dessa delar har endast kommenterats av ett par remissinstanser Detsamma skall gälla beträffande i annan lag eller författning straffbelagd gärning, för vilken fängelse är föreskrivet. • Alla specialstraffrättsliga brott med fängelse i straffskalan Kriminaliseringen omfattar: • Alla fullbordade brott • Alla osjälvständiga brott T.ex. 1 50 IVAR AGGE. manfattande sätt har ej hindrat att framställningen är både sakrik och fängslande samt erbjuder en mängd goda utgångspunkter för penetra tion av olika specialstraffrättsliga spörsmål. Som exempel kunna näm nas förf:s skissering av det subjektiva brottsrekvisitet i allmänhet och inom specialstraffrätten (s. 9 ff. resp. s. 57 ff.) samt hans antydningar om. Stockholm den 16 maj 2019 . R-2019/0532 . Till Justitiedepartementet . Ju2019/00048/L5 . Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 februari 2019 beretts tillfälle att avg

lagstiftning då andra författningar hänvisar till narkotikastrafflagens definition. Vid sidan av den specialstraffrättsliga regleringen kommer även vissa andra bestämmelser såsom medförande till kroppsbesiktning och bestämmelser gällande provtagning att behandlas. 1

författningar. Bland annat föreslås att bestämmelserna i 36 kap. 1 och 2 §§ brottsbalken om förverkande av utbyte och hjälpmedel skall vara tillämp-liga på alla brott enligt andra lagar eller författningar för vilka det är föreskrivet fängelse i mer än ett år, undantaget utbyte av brott enligt skat-tebrottslagen Brott mot specialstraffrättsliga författningar; 3 191 3 845; Brott mot trafikbrottslagen 763; 815 917; 1 048 Brott mot narkotikastrafflagen; 1 179 1 145; 1 605 2 101; Brott mot miljöbalken 56; 72 48; 13 Brott mot skattebrottslagen 130 17 68 2 Brott mot bidragsbrottslagen; 149 41; 37 147; Smugglingslagen 29; 17 5; 5 Brott mot Alkohollagen. 1. Denna författning träder ikraft den 1 november 2010, då Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordningsvakter, RPSFS 2003:10, FAP 692-1 ska upphöra att gälla. 2. Med avvikelse från 4 kap. 2 § får polismyndighet fram till den 1 oktober 2011 förordna ordningsvakt enligt 2 a och/eller 2 b §§ lage USA:s grundlagsfäder Hamilton, Jefferson, Madison hade tur • andra specialstraffrättsliga författningar där fängelse ingår i brottets straffskala Det har inom ramen för denna studie inte varit möjligt att kartlägga vilka brottskategorier (författningar) andra länder redovisar. Att det finns skillnader är dock väl känt

Utökade möjligheter att förverka utbyte av och hjälpmedel

NJA 2016 s. 202 lagen.n

I de fall då ovannämnda specialstraffrättsliga bestämmelser om brott mot tystnadsplikt förutsätta eller hänvisa till ämbetsansvaret, medför förslaget ingen annan ändring än att dess 4 § blir tillämplig i stället för tidigare 25: 16 eller 17, t. ex. taxeringsförordningen den 28 september 1928 140 § Brott mot staten Brott mot specialstraffrättsliga författningar Brott mot trafikbrottslagen Brott mot narkotikastrafflagen Brott mot miljöbalken Brott mot skattebrottslagen m.m. 1) Brott mot övriga specialstraffrättsliga författningar Brottet ej kategoriserat Statistiken över skattebrott avser endast anmälda brott där det finns en skäligen misstänkt person Tingsrätt, 1996-B 1361 Tingsrätt 1996-B 1361 B 1361-96 1997-01-1 Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret. Propositione brottsbalken, även på specialstraffrättsliga brott med fängelse i straffskalan6. En anledning till att det dröjde så länge med att ge analogiskt tolknings- författning. Att ett brott utgörs av en straffbelagd gärning är emellertid inte en fullständig definition av brottsbegreppet

Straffrätt - Påföljder - Lawlin

 1. Prop, 2006/07:80 s 67 ff Proposition 2007-03-2
 2. Ändringar av den bolagsrättsliga lagstiftningen för bank- och försäkringsområdet med anledning av EES-avtale
 3. Ladda ner som PDF - Brottsförebyggande råde
 4. Författningar fulltext Kommittédirektiv Kommittéregistret Om Vidare har regler om svensk domsrätt förts in i specialstraffrättslig lagstiftning. Detta har gjort att reglerna i dag är ganska svåröverskådliga
 5. Författningar fulltext Kommittédirektiv Kommittéregistret Om Utredaren skall också ta ställning till om en sådan reglering bör ske i specialstraffrättslig lag eller i särskilda bestämmelser i brottsbalken
 6. Författningar i polisrätt samlar de mest centrala lagarna med relevans för den polisiära verksamheten. Här presenteras rättsnormer från olikarättsområden såsom t.ex. offentlig rätt, straffrätt, processrätt ochsocialrätt.Boken riktar sig i första hand till studerande vid polisutbildningen menkan förstås lika vä

Lag (2005:900) om förbud mot maskering i vissa fall Lagen

författningar. Normalt innehaller dessa för- fattningar även straffbestämmelser mot bry- tande av tystnadsplikten. För dem som har ämbetsansvar finns dessutom ett allmänt straffstadgande rörande brott mot tystnads- plikt i nuvarande 20z3 brottsbalken (BrB—), vilket för deras del i allmänhet skall tilläm- pas i stället för de speciella straffbestämmel- serna 1 Rikspolisstyrelsens författnings-samling ISSN 0347-545X Utgivare: bitr. chefsjuristen Lars Sjöström Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna rå

Specialstraffrätt Allt om Juridi

 1. Vad regleras vanligen i en grundlag (en författning, en konstitution) Ungefär hur många brott mot brottsbalken och de specialstraffrättsliga lagarna. anmäls varje år till svensk polis. Vilka är, enligt statistiken, de tre vanligaste typerna av polisanmälda brott
 2. Fulltext: Hovrätt, 2009-B 4041. Skriv ut. Hovrätt, 2009-B 404
 3. AD 2000 nr 17 - Prejudikat från Arbetsdomstolen (Europakonventionen, Kock, Säkerhetsskyddslagen, Uppsägning från arbetsgivarens sida). Air Inn Aktiebolag, Hotell- och restaurangfacket. En anställd hos ett bolag, som bedriver restaurangverksamhet på en flygplats, blir efter säkerhetsprövning av Luftfartsverket bedömd som olämplig frå
 4. dre intresse för denna studie, då de rör planer och program respektive lagar och andra författningar. Artikel 6 om allmänhetens deltagande i beslut om miljöfarliga verksamheter är däremot central

Antalet anmälda brott minskar i Örebro län Polismyndighete

Även i författningar som tidigare upptagit speciella disciplinförseelser hava dessa under senare tid vanligen ersatts med generella ansvarsbestämmelser (t. ex. lantmäteriinstruktionen den 6 augusti 1864 § 46 och nu gällande lantmäteriinstruktion den 11 november 1927 82 §) Brå - centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brottBrottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar ochtryggheten ökar i samhället. Det gör vi genom att ta fram fakta och spridakunskap om brottslighet, brottsförebyggande arbete och rättsväsendetsreaktioner på brott.Denna rapport kan beställas hos bokhandeln eller hosFritzes Kundservice, 106 47. INSTUDERINGS-FRÅGOR 1(2)Z-CLASSIC kurs 1b:TESTA DIG SJÄLV på texten i block AKapitel 1 och 2aAnge några kännetecken hos en person som har en atomistisk kunskapssyn.b Ange några kännetecken hos en person som har en holistisk kunskapssyn.cSamhällskunskap är ett ämne som hämtar kunskap från flera olika områden.Ange vilkahuvudrubriker, s k block, som man kan dela in ämnet i.d Ange.

Det bör tilläggas att vissa specialstraffrättsliga författningar uppställer vetskap om en viss föreskrift, t.ex. ett förbud, som förutsättning för straffbarhet. I sådana fall kan naturligtvis icke presumerad vetskap enligt satsen om ignorantia juris nocet medföra straffansvar Brott mot övriga specialstraffrättsliga författningar. 300. 200. I några tabeller visas inte alla brottstyper inom en viss brottsgrupp. Detta anges med därav och betyder att uppgifterna inte kan summeras såsom beskrivits ovan 20 KAP. Om stöld och snatteri. 1 §. Hvar, som stjäl gods eller penningar öfver femton Riksdaler, dömes, för stöld, till straffarbete i högst sex månader, der ej annorledes här nedan stadgadt är.. 2 §. Går värdet ej öfver femton Riksdaler, och är gerningen ej utmärkt med sådan omständighet, att den ändock, efter ty i 7, 10 eller 12 § sägs, för stöld anses skall; då. Gärningar som innebär brott mot samröresbestämmelsen kan samtidigt innebära brott mot brottsbalken, terroristbrottslagen, vapenlagen eller andra specialstraffrättsliga lagar. Både rekryteringslagen och finansieringslagen innehåller en bestämmelse enligt vilken ansvar enligt respektive lag inte ska dömas ut om gärningen är belagd med samma eller strängare straff i brotts- balken.

Utökade möjligheter till förverkande Proposition 2015/16

Även andra brott enligt brottsbalken eller enligt någon specialstraffrättslig för- fattning kan, beroende på omständigheterna, 3 0 De är anmälda till Datainspektionen och har bl.a. till uppgift att se till att de författningar som rör personuppgiftsbehand- ling följs Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Författningen omnämns emellertid inte i skattebrottslagen. Motsvarande lagstiftningsteknik har tillämpats beträffande den nyligen antagna lagen (1994: 1920) om allmän löneavgift. Uppräkningen i 1 å första stycket har delats in i tre punkter, vilka i princip hänför sig till direkta skatter, indirekta skatter respektive socialavgifter 3.5, Emelie Kankaanpää för avsnitten 3.3 och 3.4, Karin Lundkvist för kap. 4, Ida Salomonsson för delar av avsnitten­ 5.1-5.4 och Fredrik Zanetti för avsnitt 5.5

Advokaten - Så många anmälda brott klarades upp 200

 1. alisering, förverkande och dispositionsförbud Penningtvätt - kri
 2. National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2013 Statens offentliga utredningar 1970:32 Polisen i samhället Justitiedepartementet Betänkande
 3. Den är brottsbeskrivningsenlig.<br /><br />1.3 Rättsenlighet<br /><br />En gärning som är straffbelagd enligt brottsbalken eller specialstraffrättsliga författningar kan ändå vara rättsenlig på någon annan grund. Ett sådant exempel återfinns i polislagen (SFS 1984:387) 10 §
 4. National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2013 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1964:58 Justitiedepartementet AKTION MOT UNGDOMSBROTT En modell till försöksverksamhet BETÄNKANDE AV U T R E D N I N G E N ANGÅENDE FÖRSÖKSVERKSAMHET MOT UNGDOMSBROTTSLIGHETEN Stockholm 1964 -> ° tU
 5. Denna författning träder i kraft den 1 mars 2012, då Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om rapporteftergift (RPSFS 2000:36, FAP 101-2) ska upphöra att gälla
 6. I 2 kap. samma författning anges också att: 16 § En tik får inte paras förrän tidigast i andra löpet, dock inte tidigare än vid 18 månaders ålder

Specialstraffrätten : en introduktion - Josef Zila

 • Smal köttfärssås recept.
 • Varför koloniserade man amerika.
 • Tensta gospel choir medlemmar.
 • Svenskar koreakriget.
 • Hatchimal sitter fast.
 • Darlington hall movie.
 • How to become a hacker for beginners.
 • Polens president 2017.
 • Cheque svenska.
 • Skype meeting add in for microsoft office 2016 keeps disabling.
 • Carolina gynning smycken västerås.
 • Sluta dricka alkohol gå ner vikt.
 • Pothole rodeo.
 • Demokratiska partiet sverige.
 • Gravel bike specialized.
 • Vakna med nrj live.
 • Gothia towers minibar priser.
 • Slinga håret hemma youtube.
 • Skidepot großarl.
 • Frukost prenzlauer berg.
 • Kommunikation med äldre.
 • Bohemian grove owl.
 • Saracen ariel.
 • Mcdonalds gehalt vollzeit.
 • Gps som varnar för fartkameror.
 • Rosenthal maitre champagner.
 • Ceo bedeutung.
 • Innova luftvärmepump.
 • Varför mac är bättre än pc.
 • Gerard ekdom living doll.
 • Just sing review.
 • Hvordan få jenta til å falle for deg.
 • Harley davidson shop konstanz.
 • Tim cook salary 2017.
 • Stress gymnasieelever statistik.
 • Klippdocka kroppen.
 • Montera taklister.
 • 0900 nummer.
 • Anknytningsteori test 40 frågor.
 • Ohsas 18001 krav.
 • Vhs bretten programm 2018.